ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

انواع درصد پیشرفت پروژه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Progress: Percent Complete: درصد پیشرفت یا تکمیل


دیدگاه 1:

درصد پیشرفت برنامه ای (Baseline Progress) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت اگر طبق برنامه مبنا (Baseline) پیش برود.

درصد پیشرفت واقعی (Actual Progress) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت بر اساس کارهای انجام شده

 

دیدگاه 2:

در مورد فعالیت ها:

درصد پیشرفت زمانی: نسبت مدت واقعی انجام فعالیت بر کل مدت فعالیت

Duration Progress = (Actual Duration) ÷ (Actual Duration + Remaining Duration)

 

 درصد پیشرفت منبعی: نسبت منبع واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل منبع لازم جهت تکمیل فعالیت

Resource Progress = (Actual Resource) ÷ (Actual Resource + Remaining Resource)

 

 درصد پیشرفت هزینه ای: نسبت هزینه واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل هزینه لازم جهت تکمیل فعالیت

Cost Progress = (Actual Cost) ÷ (Actual Cost + Remaining Cost)

 

درصد پیشرفت فیزیکی: نسبت میزان کار فیزیکی واقعی انجام شده بر روی فعالیت بر کل کار فیزیکی لازم جهت تکمیل فعالیت

Physical Progress = (Actual Physical Work) ÷ (Actual Physical Work + Remaining Physical Work)

 

در نهایت می توان، رابطه درصد پیشرفت هر یک از  فعالیت ها را به صورت زیر خلاصه نمود:

Progress * = (Actual *) ÷ (Actual * + Remaining *)

Duration, Resource, Cost, Physical:*

 

در مورد آیتم های ساختار شکست کار (WBS) رابطه زیر وجود دارد:


Duration, Resource, Cost, Physical:*

در رابطه فوق Progress * ، بر اساس آنچه پیش تر در مورد فعالیت ها، تعریف شد، محاسبه می شود. در رابطه فوق WF ، ارزش وزنی زمانی، منبعی، هزینه ای یا فیزیکی هر فعالیت مربوط به هر آیتم WBS می باشد. مثلا: ارزش وزنی زمانی، منبعی و هزینه ای هر فعالیت، به ترتیب میزان مدت زمان، منبع و هزینه لازم جهت اجرای همان فعالیت می باشد. اما در مورد ارزش فیزیکی هر فعالیت، می توان از معیارهای متفاوتی (مدت زمان، منبع، هزینه، سختی کار و ...) به صورت جداگانه یا تلفیقی استفاده نمود.

جمع بندی:

در انتها باید گفت که با ترکیب دو دیدگاه فوق 8 نوع درصد پیشرفت وجود خواهد داشت:

 

درصد پیشرفت

زمانی

منبعی

هزینه ای

فیزیکی

برنامه ای

X

X

X

X

واقعی

X

X

X

X

 

کانال تلگرام:                             project_management_standards@