ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری
کنترل زمان پروژه یا به روز رسانی (Updating) در MSP

انواع وضعیت فعالیت ها (Activity Status)

 

 • آغاز نشده (Not Started) : درصد پیشرفت زمانی برابر با  0% می باشد.
 • در حال اجرا (In progress) : درصد پیشرفت زمانی بین 0% تا 100% می باشد.
 • تکمیل شده (Completed) : درصد پیشرفت زمانی برابر با  100% می باشد.

 

 اصطلاحات

 

 • تاریخ نظارت (Status Date) : تاریخ جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت واقعی اجرای فعالیت های پروژه
 • تاریخ شروع واقعی (Actual Start) : تاریخ شروع واقعی فعالیت
 • تاریخ پایان واقعی (Actual Finish) : تاریخ پایان واقعی فعالیت
 • مدت واقعی (Actual Duration) : تعداد روزهای اجرای واقعی فعالیت
 • مدت باقیمانده (Remaining Duration) : تعداد روزهای باقیمانده تا تکمیل فعالیت
 • تاریخ شروع برنامه ای (Baseline Start): تاریخ شروع برنامه ریزی شده برای فعالیت
 • تاریخ پایان برنامه ای (Baseline Finish): تاریخ پایان برنامه ریزی شده برای فعالیت
 • مدت برنامه ای (Baseline Duration): مدت (تعداد روزهای) برنامه ریزی شده برای فعالیت
 • تاریخ شروع (Start): در مورد فعالیت های آغاز شده این بخش برابر است با Actual Start و در مورد فعالیت های آغاز نشده، این بخش یک تخمین جدید برای شروع فعالیت می باشد.
 • تاریخ پایان (Finish): در مورد فعالیت های تکمیل شده این بخش برابر است با Actual Finish و در مورد فعالیت های تکمیل نشده، این بخش یک تخمین جدید برای پایان فعالیت می باشد.
 • مدت کل فعالیت (Duration): مدت کل فعالیت از آغاز تا تکمیل آن

 

Duration = Actual Duration + Remaining Duration

 

 • درصد پیشرفت زمانی فعالیت (Complete%) : از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

%Complete = Actual Duration / Duration

 

 • درصد پیشرفت واقعی (Actual % Complete, Actual Progress)
 • درصد پیشرفت برنامه ای (Baseline % Complete, Baseline Progress, % Plan, Planned % Complete)
 • به روز رسانی برنامه ای: تعیین وضعیت های انتظاری یا برنامه ای فعالیت ها تا تاریخ نظارت. به عبارتی تعیین اینکه هر فعالیت در چه تاریخی باید شروع و خاتمه یابد و تا تاریخ نظارت چه درصد پیشرفت زمانی باید داشته باشد.
 • به روز رسانی واقعی: تعیین وضعیت های واقعی فعالیت ها تا تاریخ نظارت. به عبارتی تعیین اینکه هر فعالیت در چه تاریخی واقعا شروع یا خاتمه داشته است. همچنین برای فعالیت های در حال اجرا تا تاریخ نظارت، چند روز در حال اجرا بوده اند و چند روز تا تکمیل آنها زمان لازم است و نیز تا تاریخ نظارت، چه درصد پیشرفت زمانی واقعی داشته اند.
 • زمانبندی مجدد (Reschedule) : زمانبندی مجدد تمام بخش های باقیمانده فعالیت ها (Remaining Duration) به بعد از تاریخ نظارت

 

به روز رسانی زمانی فعالیت ها

 

ستون هایی که در به روز رسانی زمانی فعالیت ها، باید به روز شوند، بسته به وضعیت آنها به صورت ذیل می باشد:

 

 • آغاز نشده (Not Started) :
 • در حال اجرا (In progress):

 

  • روش اول Actual Start, Actual Duration, Remaining Duration
   روش دوم Actual Start, % Complete

 

 •  تکمیل شده (Completed):

 

  • Actual Start, Actual Finish

 

 مثال

 

فرض: تمامی روزها کاری (غیرتعطیل) است.

 

فعالیت نقاشی با مدت زمان برابر با 5 روز از 1-1-1395 تا 5-1-1395 برنامه ریزی شده است. در انتهای روز 4-1-1395 نظارت از پروژه انجام شده است. فعالیت نقاشی در تاریخ 2-1-1395 شروع شده است و 3 روز است که در حال اجرا می باشد و پیش بینی می شود 7 روز دیگر تا تکمیل آن زمان لازم باشد. اطلاعات زیر در این مثال قابل محاسبه می باشد:

 

به روز رسانی برنامه ای

 

Status Date = 1394-1-4

 

Baseline Start = 1395-1-1         Baseline Finish = 1395-1-5         Baseline Duration = 5

 

با توجه به موارد فوق درصد پیشرفت یا درصد تکمیل برنامه ای زمانی (Baseline % Complete or Baseline Progress) برابر است با :

 

Baseline % Complete = 4/5 = 80%

 

به روز رسانی واقعی

 

با توجه اینکه فعالیت در حال اجرا (In progress) می باشد لذا اطلاعات زیر برای به روز رسانی زمانی مورد نیاز است:

 

Status Date = 1395-1-4

 

 Actual Start = 1395-1-2                 Actual Duration = 3                          Remaining Duration = 7

 

Duration = 10                                     Start = 1395-1-2              

 

با توجه به موارد فوق درصد پیشرفت یا درصد تکمیل واقعی زمانی (Actual % Complete or Actual Progress) برابر است با :

 

Actual % Complete = 3/10 = 30%

 

زمانبندی مجدد بخش باقیمانده فعالیت ها

 

با توجه به به روز رسانی زمانی واقعی، 7 روز تا تکمیل فعالیت باقیمانده است که بایستی بعد از تاریخ نظارت، زمانبندی شوند لذا پیش بینی جدیدی برای تاریخ پایان فعالیت بدست می آید.

 

Finish = Status Date + Remaining Duration = 1395-1-4   +   7 Days = 1395-1-11

 

تحلیل واریانس یا انحرافات

 

 

 

Start Variance = Start - Baseline Start = 1 Day

 

Finish Variance = Finish - Baseline Finish = 6 Days

 

Duration Variance = Duration - Baseline Duration = 5 Days

 

Progress Variance (% Complete Variance) = Actual Progress - Baseline Progress = 50%

 

 

کانال تلگرام:                            https:/t.me/project_management_standards

خواندن 22769 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 00:41
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: داشبورد مدیریت پروژه »

About Author